fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

Výsledky môžeme dosiahnuť jedine individuálnym prístupom

Aké údaje zbierame a prečo

Formuláre na našich stránkach
Vyplnením formulárov nám poskytujete váš e-mail. Údaj potrebujeme, aby sme vás vedeli kontaktovať a odpovedať na všetky vaše otázky

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vyplnené formuláre – na nevyhnutnú dobu. E-mail na e-Book – kým nepožiadate o zrušenie zasielania.

Kto spracováva vaše údaje

Google
Spoločnosť Google ako prevádzkovateľ aplikácií Analytics a Ads. Viac informácií.

Facebook
Na priamu komunikáciu prostredníctvom chatu využívame službu Facebook Messenger a prostredníctvom Facebook-ovej stránky nám môžete pridávať recenzie, komentovať, like-ovať, share-ovať či nás kontaktovať. Viac informácií.

Súbory cookie

Google Analytics
Zbiera údaje o vašom pohybe a interakciách na webovej stránke, zariadenie, ktoré ste použili a jeho operačný systém, vašu geografickú lokalitu, IP adresu a pod. Účelom je štatistika a vylepšovanie webu.

Google Ads
Zbiera údaje o vašich interakciách na stránke. Účelom je poskytovanie cielenej reklamy. Viac informácií.

Facebook
Zbiera údaje o klikoch like a share. Účelom je poskytovanie cielenej reklamy. Viac informácií.

Kontaktný formulár
Zbiera meno, e-mail. Účelom je kontaktovanie zákazníka.

Odmietnutie používania súborov cookie

Používanie súborov cookie si viete nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou nastavení webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach. Chrome Safari Firefox Internet Explorer

Na čo máte právo

Zistiť, aké údaje získavame, za akým účelom, v akom rozsahu, ako dlho a kto k nim má prístup.
Požiadať o opravu alebo vymazanie vašich údajov.
Požiadať o ukončenie zasielania e-mailových správ.
Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia
Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je CALENDULA Természetgyógyász Betéti Társaság, so sídlom: Szent István körút 20. III. poschodie 1. 1137 Budapesť, Maďarsko (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa: Kende u. 2, 8600 Siófok
Email: info@calendulaclinic.sk
Telefón: +421 918 337 985 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, které prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie Vašej požiadavky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri vypĺňaní kontaktného formulára sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie požiadavky (meno a adresa, kontakt)
zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním jste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby
podieľajúci sa na prijímaní správ z kontkatných formulárov a rezervácií,
zabezpečujúcich marketingové služby.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby
Google analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu
Google Adwords – zaznamenáva cookie a použitie webu

VI. Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
Odosielaním správy prostredníctvom formulára na stránke potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.